Aktuální návštěvnost
Bazén
20
Atrakce
29

Návštěvní řád Aquaparku Kladno

ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Návštěvní řád aquaparku za účelem zajištění podmínek bezpečného a hygienicky nezávadného provozu stanovuje povinnosti všech osob vstupujících do prostor Aquaparku a zdržujících se v prostorách Aquaparku. Návštěvní řád musí být všemi návštěvníky dodržován.

Provozovatelem zařízení Aquaparku Kladno (dále jen ,,Aquapark“) je společnost Sportovní areály města Kladna s.r.o., IČ: 261 54 170, Sportovců 818, 272 04 Kladno.

Aquapark je provozován celoročně a má dvě provozně oddělená zařízení:

 • a) plavecký bazén 25m, 6 drah,                              

                    hloubka 1,1 - 1,6m.

 • b)  pavilon vodních atrakcí.

Pro provoz plaveckého bazénu v Aquaparku je závazný jeho rozpis obsazenosti, který vymezuje rozdělení provozních hodin mezi organizace a veřejnost.


VSTUP DO AQUAPARKU KLADNO

 • Vstup do aquaparku je povolen pouze v provozní době s platným elektronickým čipem (děti do 3 let v doprovodu zákonného zástupce staršího 18 let), který si návštěvník zakoupí na pokladně na předem určenou dobu (jednorázový vstup), nebo permanentkou (vstup omezen výší kreditu). Průchod vstupním turniketem je možný až po otevření aquaparku pro veřejnost. Pokladna se uzavírá 30 min před koncem provozních hodin.
 • Vstup do plaveckého bazénu pro smluvní organizace je povolen ve stanovených vyčleněných hodinách. Vstup se povoluje na základě platné smlouvy. V této době nebudou do smluvně dohodnutých prostor vpuštěni jiní návštěvníci.
 • Vstupem do prostoru aquaparku se každý návštěvník podrobuje ustanovením tohoto návštěvního řádu, je povinen jej dodržovat a dbát pokynů odpovědných zaměstnanců aquaparku.
 • Osoby trpící nemocemi, jejichž podstata či průběh může být ovlivněna specifickým prostředím Aquaparku (větší vlhkost a vyšší teplota), např. zejména osoby trpící cévními a srdečními nemocemi, epilepsií či jiným záchvatovým onemocněním, mohou navštívit Aquapark pouze po odborné konzultaci s lékařem.
 • K zvláštní opatrnosti jsou povinni všichni návštěvníci, kteří užívají léky, jež mohou ovlivňovat pozornost, schopnost koncentrace, motoriku a koordinaci pohybů, vyvolávat křeče a tiky, snižovat kvalitu zrakového a sluchového vnímání, navozují spavost, pocity zmatenosti, omezují schopnost prostorové orientace či vyvolávají závratě.
 • Dětem do 1 roku věku je vstup do bazénu zakázán. Děti ve věku 1-3 let mohou do bazénu vstoupit pouze v plavkách s přiléhavou gumičkou kolem nohou.
 • Dětem ve věku 4 až 12 let je vstup povolen pouze v doprovodu osoby starší 18 let. Osoba doprovázející dítě mladší 12 let je po celou dobu pobytu v prostorách aquaparku povinna řádně vykonávat nad dítětem mladším 12 let dohled a zamezovat vzniku újmy na majetku a zdraví třetích osob způsobených dítětem, nad nimž má vykonávat dohled.
 • Při naplnění kapacity aquaparku se vstup přes turnikety automaticky uzavírá až do uvolnění dalších míst odchodem některých z návštěvníků (informace o počtech návštěvníků je na světelném panelu ve vstupní hale).

PROVOZNÍ POKYNY PRO NÁVŠTĚVNÍKY

 • Před vstupem do zařízení aquaparku v hodinách pro veřejnost si musí každý návštěvník zakoupit vstupenku (čip) a projde turniketem.
 • Návštěvníci se převlékají v šatnách a oděv odkládají pouze na místech k tomu určených (skříňka se zamyká pomocí čipu nebo 20,-Kč mince). Každá skříňka, do níž některý z návštěvníků uložil věci, musí být v nepřítomnosti návštěvníka uzamčena. V případě, že návštěvník ponechá neuzamčenou skříňku, do níž uložil věci, a vzdálí se, provozovatel za ztrátu či poškození věcí neodpovídá. Stejně tak provozovatel neodpovídá za ztrátu a poškození věcí uložených ve skříňce, pokud návštěvník ztratí čip, kterým skříňku zamkl.
 • Za věci uložené mimo tyto místa provozovatel nenese žádnou odpovědnost.
 • Cenné předměty (hodinky, šperky, mobilní telefony, peněžní obnosy apod.) jsou návštěvníci povinni uschovat v trezorech za recepcí, neboť za tyto věci odložené mimo trezory v případě jejich ztráty nenese provozovatel odpovědnost.

Každý návštěvník je povinen:

 • Být v prostorách aquaparku vždy oděný v čistých plavkách, mít čistý ručník a k umývání  používat mýdlo. Mezi povolené a vhodné plavky patří plavky vyrobené z materiálů Polyamid, Elastan Lycra, Polyester bez zipů, kapes či jiných kovových nebo plastových ozdobných doplňků. Zakázané jsou plavky z bavlny a lnu a podobných savých materiálů. Povolené střihy plavek jsou klasický pánský střih, boxerky, šortky, dámské bikiny (dvoudílné plavky) nebo jednodílné neprůhledné plavky, zakrývající intimní partie těla i ňadra. Zakázané koupací oděvy jsou veškeré spodní prádlo, pracovní oděvy, sportovní oblečení jiné než plavecké, pláště, bundy, čepice, kalhoty – tzv. kapsáče, bermudy bez slipové vložky apod., které nejsou vhodné ke koupání ve veřejných bazénech;
 • před vstupem do bazénu se umýt mýdlem a osprchovat se bez plavek;
 • uposlechnout všech pokynů odpovědných pracovníků provozovatele, kterými jsou plavčík, pokladní, lázeňská;
 • šetřit zařízení aquaparku, neplýtvat vodou a dodržovat zásady osobní hygieny;
 • oznámit provozovateli Aquaparku, resp. některému ze zaměstnanců Aquaparku případy, kdy si návštěvník všimne, že došlo ke vzniku újmy na straně provozovatele Aquaparku, zejm. poškozením zařízení Aquaparku, resp. že v případě prodlení hrozí vznik újmy na straně provozovatele Aquaparku
 • před vstupem ze sprch do šaten se osušit;
 • vstup do plaveckého bazénu a pavilónu atrakcí je všem návštěvníkům včetně dětí od 1 roku z hygienických důvodů povolen pouze v plavkách; Koupaní v oděvu není povoleno.
 • každý návštěvník je osobně odpovědný za svévolné poškození a znečištění zařízení aquaparku a je povinen škodu uhradit. Tím není vyloučena spoluodpovědnost osob vykonávajících dohled nad jinými osobami;
 • návštěvníci se musí ve vlastním zájmu pohybovat na mokrých plochách opatrně a předcházet tak případným úrazům, neboť provozovatel nenese odpovědnost za škody způsobené nepozorností, nekázní a porušováním povinností stanovených tímto návštěvním řádem a jednotlivých provozních řád Aquaparku;
 • prostory vyhrazené dětem mohou využívat jen děti předškolního věku a osoby, které jsou v souladu s tímto návštěvním řádem povinny nad dětmi vykonávat dohled a které jsou v případě porušení povinnosti vykonávat nad dětmi dohled spoluodpovědné za vznik újmy na straně třetích osob;
 • návštěvníci jsou povinni dodržovat stanovenou provozní dobu. Mimo tuto dobu není dovoleno v Aquaparku pobývat;
 • Úraz či jinou mimořádnou událost je každý návštěvník povinen ihned oznámit plavčíkovi aquaparku; základní ošetření provede plavčík, který v případě nutnosti přivolá lékařskou pomoc; úraz bude zapsán do Knihy úrazů (k dispozici u plavčíka).

KOMERČNÍ SOUKROMÁ VÝUKA PLAVÁNÍ

 • Pro účely tohoto návštěvního řádu se komerční soukromou výukou plavání rozumí výuka plavání nebo vedení kondičního tréninku plavání skupin či jednotlivců, a to v rámci plavecké školy, plavecké akademie, plaveckého nebo sportovního oddílu, příp. jiného obdobného uskupení, příp. organizování plaveckých závodů a exhibicí, vedené osobou, jejíž činnost je opakovaná a provozovaná za účelem dosažení zisku. Pro posouzení jednání jako komerční soukromé výuky plavání není rozhodné, zda osoba je osoba provozující komerční soukromou výuku plavání držitelkou příslušného oprávnění k podnikatelské činnosti živnostenským, resp. jiným způsobem.
 • Komerční soukromou výuku plavání v Aquaparku mohou třetí osoby provozovat výhradně na základě uzavřené smlouvy o podnájmu bazénu s provozovatelem bazénu pokud to kapacita bazénu umožní.
 • Komerční soukromá výuka plavání v prostorech areálu Aquaparku bez předchozího souhlasu a bez podnájemní smlouvy s provozovatelem se zakazuje, neboť  tato činnost nepřípustně zasahuje do plavání veřejnosti a to z hlediska hluku rušící klid při plavání veřejnosti a z hlediska omezování  místa pro veřejnost v nejžádanějších hodinách
 • V případě porušení tohoto zákazu ze strany návštěvníků Aquaparku je provozovatel oprávněn tyto osoby bez nároku na náhradu vstupného z Aquaparku vykázat, a to i bez předchozího napomenutí.   

ZAKÁZANÉ ČINNOSTI V PROSTORÁCH AQUAPARKU

Všem zákazníkům je zakázáno:     

 • kouřit a rozdělávat otevřený oheň ve všech prostorách Aquaparku,
 • vstupovat do prostor a zdržovat se v prostorech určených k užívání opačnému pohlaví. Tento zákaz se nevztahuje na děti, do 8 let věku, jež mají povinnost vstupu pouze se zákonným zástupcem starším 18 let. Děti starší 8 let doprovodí do šaten pracovník provozovatele.
 • běhat okolo bazénu, srážet a strkat druhé osoby, skákat z podélných stran bazénu a startovních bloků, vzájemně se potápět a cákat na jiné návštěvníky,
 • vstupovat do prostor Aquaparku se žvýkačkou v ústech,
 • volat o pomoc bez příčiny, neoprávněně používat záchranné pomůcky a předměty první pomoci,
 • znečišťovat vodu jakýmkoli způsobem,
 • porušovat Provozní řády jednotlivých atrakcí např. jízdou v nepovolené poloze.
 • znečišťovat veškeré prostory Aquaparku odpadky či jiným okolnostem nepřiměřeným způsobem,
 • holení, stříhání nehtů a provádění pedikúry ve všech prostorách aquaparku,
 • vnášet do aquaparku skleněné předměty a jiné předměty ohrožující bezpečnost návštěvníků,
 • konzumovat potraviny a nápoje v celém Aquaparku vyjma míst tomu určených,
 • používat nafukovací čluny, lehátka, balony a kruhy, dále pak ploutve dlouhé i krátké, monoploutev, packy, šnorchly, puky a ostatní druhy míčů,
 • fotografování a pořizování obrazových záznamů,
 • máchání, praní a jiné namáčení prádla (oblečení) apod.
 • návštěvník je povinen na tobogánech bezpodmínečně dodržet pokyny obsluhy (plavčíka) či signalizačního zařízení. Je zakázána jízda na tobogánech v intervalech kratších, než stanoví signalizační zařízení, a je zakázáno používání tobogánů dětmi v nepřítomnosti osoby, jež nad nimi vykonává dohled.
 • S ohledem na mravní výchovu dětí se jakkoliv obnažovat či se dopouštět jakéhokoliv nemravného chování. V případě porušení tohoto zákazu, bude návštěvník, bez nároku na náhradu z areálu vykázán.

ZÁKAZ VSTUPU DO AQUAPARKU KLADNO

Do aquaparku není povolen vstup: 

 • osobám postižených horečkou, zánětem očních spojivek, kožními nebo přenosnými nemocemi, parazity,
 • vyrážkami, nemocemi provázenými výtokem a bacilonosičům střevních chorob,
 • osobám nacházejících se ve zvýšeném zdravotním dozoru (karanténě) pro výskyt infekčního onemocnění v jejich blízkém okolí,
 • osobám zahmyzeným, znečištěným, opilým nebo pod vlivem omamných, psychotropních a jiných toxických látek
 • návštěvníkům bez potřebného minimálního vybavení ke koupání (čisté plavky, čistý ručník, prostředky osobní hygieny),
 • všem zvířatům, zejm. psům a kočkám

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

 • Návštěvní řád je závazný pro všechny osoby vstupující do prostor Aquaparku a zdržující se v prostorách Aquaparku, zejm. tedy pro návštěvníky Aquaparku a zaměstnance Aquaparku.
 • Porušení tohoto návštěvního řádu může být posuzováno jako přestupek.
 • Z Aquaparku bude bez nároku na vrácení vstupného vykázán návštěvník, který přes napomenutí nebude dodržovat ustanovení tohoto návštěvního řádu nebo neuposlechne pokynů odpovědných pracovníků  provozovatele nebo se chová jiným nepřístojným způsobem.
 • Neopustí-li návštěvník v takovém případě Aquapark na vyzvání, může odpovědný pracovník požádat o zakročení člena Městské policie nebo Policie ČR.
 • Tento návštěvní řád nabývá účinnosti 1. 5. 2020.
Otevírací doba
Pavilon atrakcí

Máme otevřeno!

OTEVÍRACÍ DOBA 

PO: 12:00 – 21:30 hod.

ÚT - NE: 9:30 - 21:30 hod.

 

Plavecký 25m bazén

Máme otevřeno!

Sledujte rozpis obsazenosti plaveckých drah a upozornění na pokladně!

OTEVÍRACÍ DOBA 

PO:12:45 – 15:00, 18:00– 21:30 

ÚT: 12:00 – 15:00, 18:00 – 21:30

ST: 12:00 – 15:00, 18:00 – 21:30

ČT: 12:00 – 15:00, 18:00 – 21:30

PÁ: 12:00 – 15:00, 18:00 – 21:30

SO a NE: 9:30 – 21:30

Otevírací doba v době státních svátků a školních prázdnin

OTEVÍRACÍ DOBA PRO VEŘEJNOST  (CELÝ AREÁL)

PO: 12:00 - 21:30 hod.

ÚT - NE: 9:30 - 21:30 hod.

Pokladna se pro prodej vstupenek uzavírá ve 20,30 hod. Poslední vstup na permanentku je možný v 21,00 hod.
Teploty vody a vzduchu
25 m bazén voda 27,3 °C
25 m bazén vzduch 28 - 30 °C