Interní oznamovací systém

Uveřejněné informace podle ust. § 9 odst. 2 písm. b) zákona č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů, v platném znění (dále jen „ZoO“).

 

Společnost Sportovní areály města Kladna s.r.o., IČO: 261 54 170, se sídlem Sportovců 818, Rozdělov, 272 04 Kladno (dále jen „Společnost“) jakožto povinná osoba podle ust. § 8 ZoO v souladu s ust. 9 odst. 2 písm. b) ZoO uveřejňuje následující informace:

 

1. O způsobech oznamování prostřednictvím vnitřního oznamovacího systému:

a) Oznámení ve smyslu ust. § 2 a násl. ZoO může oznamovatel oznamovat Společnosti, potažmo pověřené osobě, následujícími způsoby:

  • Pomocí aplikace - zde
  • Telefonicky: na tel. číslo +420 245 008 552
  • Poštou: na adresu Viktora Huga 377/4, 150 00 Praha 5
  • Ústně do protokolu u Pověřené osoby

 

V případě zájmu oznamovatele učinit oznámení osobně, je třeba kontaktovat pověřenou osobu, která s oznamovatelem sjedná osobní schůzku a setká se s ním nejpozději do 14 dnů od jeho žádosti.

 

b) Oznamovatelům je také dána možnost podávat oznámení skrze Ministerstvo spravedlnosti České republiky, které je podle ZoO věcně a místně příslušné pro přijímání a posuzování Oznámení, a to na odkazu - zde

 

2. Označení příslušné osoby, její telefonní číslo a adresu elektronické pošty nebo jinou adresu pro doručování:

a) Příslušnou osobou ve smyslu ust. § 9 odst. 1 ZoO je pan JUDr. Tomáš Mach, LL.M., Ph.D., přičemž kontaktní údaje jsou uvedeny výše.

 

3. Zda povinný subjekt vylučuje přijímání oznámení od osoby, která pro povinný subjekt nevykonává práci nebo jinou obdobnou činnost podle § 2 odst. 3 písm. a), b), h) nebo i):

a) Ano, Společnost explicitně ve smyslu § 9 odst. 2 písm. a) a odst. 2 písm. b) bod 3. ZoO vylučuje přijímání Oznámení od osob odlišných od osob uvedených v § 2 odst. 3 písm. a), b), h) a i) ZoO.

Sportovní areály města Kladna s.r.o.

Sportovců 818, Rozdělov
272 04 Kladno

IČO: 26154170
DIČ: CZ26154170
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze oddíl C, vložka č. 75074

Telefon: 312 248 006
E-mail: samk@samk.cz